Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

Електронна черга в заклади дошкільної освіти

Порядок електронної реєстрації дітей до закладів

дошкільної освіти Вигодської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Порядок електронної реєстрації дітей до комунальних закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) Вигодської селищної ради реалізує єдиний підхід до прийому дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради.

2. Цей Порядок електронної реєстрації дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради з використанням електронної реєстрації на порталі «Україна. ІСУО (Інформаційна система управління освітою)» http://isuo.org (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про захист персональних даних» та визначає правила електронної реєстрації дітей на влаштування до ЗДО для здобуття дошкільної освіти.

3. Завдання Порядку електронної реєстрації дітей до ЗДО:

1) забезпечення права дітей на доступність здобуття дошкільної освіти в ЗДО;

2) забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО Вигодської селищної ради;

3) запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей в ЗДО;

4) здійснення обліку дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти в ЗДО Вигодської селищної ради;

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) електронний реєстр (Реєстр) – єдина електронна база даних, що містить інформацію про ЗДО, дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти у ЗДО Вигодської селищної ради;

2) заявник – особа (один із батьків або осіб, які їх замінюють), що вносить дані дитини до реєстру та несе персональну відповідальність за надану інформацію;

3) реєстратор – працівник закладу дошкільної освіти, відділу освіти, молоді та спорту, відповідальний за електронну реєстрацію, який забезпечує надання інформації, внесення (зміну, виключення) даних до реєстру, обробку внесених до нього даних та їх захист від несанкціонованого доступу.

 

ІІ. Організація Порядку реєстрації дітей до комунальних

 закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради

 1.  Електронна реєстрація передбачає електронне подання заявником заявки в електронному вигляді для зарахування дитини до ЗДО, шляхом заповнення електронної форми на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: http://reg.isuo.org).
 2. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється заявником самостійно на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти».

У разі відсутності доступу до мережі Інтернет за зверненням заявника, який не має можливості самостійно зареєструвати дитину на електронному ресурсі, дані про дитину до Реєстру вносяться реєстратором у ЗДО, або у відділі освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради, який заповнює заявку за встановленою формою в присутності заявника.

 1. Унесенню до Реєстру підлягає така інформація:

А) про дитину:

 • Прізвище, ім’я, по батькові;
 • Дата народження;
 • Серія та номер, дата видачі свідоцтва про народження;
 • Адреса проживання;
 • Інформація про пільги (за наявності).

Б) про батьків, або осіб, що їх замінюють:

 • Прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють, для здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • Адреса проживання;
 • Контактні дані (телефон, електронна адреса).

В) бажаний рік зарахування до ЗДО;

Г) заклад дошкільної освіти, який обрали батьки або особи, що їх замінюють, для здобуття дитиною дошкільної освіти;

 1. Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах). Заявки, у яких відомості вказано не державною мовою або містять дані, які не відповідають документам заявника, відхиляються реєстратором.
 2. Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 робочих днів з дня подання електронної заявки звернутися до реєстратора в ЗДО з копіями документів. Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.
 3. Заявник має можливість обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова в реєстрації надається заявнику автоматично.
 4. Заявник має право самостійно відхилити заявку через систему реєстрації на сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: http://reg.isuo.org). За таких умов реєстратор не відповідає за збереження даних цієї заявки, котра не підлягає відновленню. Заявник повинен самостійно потурбуватися про збереження логіну і паролю для доступу до кабінету керування заявками.
 5. За потреби змінити бажаний для зарахування ЗДО або бажаний рік зарахування, заявник на особистому прийомі в керівника ЗДО подає письмову заяву реєстратору.
 6. Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному саті Реєстру.
 7. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих у реєстраційній заявці.
 8. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 1 вересня року, указаного в заявці.

 

ІІІ. Зарахування дітей до закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради

 1. Зарахування дитини до ЗДО здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації новостворених груп раннього (від одного до трьох років) та молодшого дошкільного віку (від трьох до чотирьох років) наприкінці оздоровчого періоду (серпень) поточного року.

У випадку недоукомплектування групи керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

 1. Наявність у Реєстрі інформації про дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти у ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до закладу.
 2. Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівником цього закладу на підставі заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють, про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти та надання документів, перелік яких визначений законодавством України.

До заяви додаються:

 1. Копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 2. Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, встановленої форми;
 3. Копія карти профілактичних щеплень, завірена лікарем;
 4. Документ, що підтверджує пільгу (при наявності);
 1. За повноту і достовірність усієї інформації та документів, що подаються до закладу дошкільної освіти, відповідає згідно з вимогами чинного законодавства особа, яка їх подає.
 2. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій, про що вносяться дані у заявку на вступ. Заявник особисто надає документи, які підтверджують наявність пільг.
 3. До пільгової категорії належать:
 • діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • діти учасників АТО (ООС);
 • діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • діти-сироти;
 • діти позбавлені батьківського піклування;
 • діти інвалідів І групи;
 • діти з багатодітних сімей, де є троє і більше дітей дошкільного віку;
 • діти працівників закладів освіти Вигодської селищної ради;

 

IV. Забезпечення доступу до Реєстру

 1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор, який використовує персональні дані виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника згідно з чинним законодавством України.
 2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на веб-сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org).

 

 

V. Контроль за дотриманням Порядку

1. Контроль за здійсненням комплектації груп, дотриманням Порядку електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти здійснює відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради.

 

VІ. Прикінцеві положення

 1. Внесення відомостей до Реєстру (зміни, включення) та доступ до інформації офіційного веб-сайту «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти (Режим доступу: http://reg.isuo.org) здійснюється на безоплатній основі.
 2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до закладів дошкільної освіти, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.