Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

Електронна черга в заклади дошкільної освіти

Порядок електронної реєстрації дітей до закладів

дошкільної освіти Вигодської селищної ради 

І. Загальні положення

1. Порядок електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) Вигодської селищної ради реалізує єдиний підхід до прийому дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради.

2. Цей Порядок електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради з використанням електронної реєстрації на порталі «Україна. ІСУО (Інформаційна система управління освітою)» http://isuo.org (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України 12 березня 2003 р. № 305 «Про затвердження положення про заклад дошкільної освіти», рішення Вигодської селищної ради від 30.09.2019 № 271-09/2019 «Про закріплення території обслуговування за закладами освіти Вигодської селищної ради» та визначає правила електронної реєстрації дітей на влаштування до закладів дошкільної освіти для здобуття дошкільної освіти.

3. Завдання Порядку електронної реєстрації дітей до ЗДО:

   1) забезпечення права дітей на доступність здобуття дошкільної освіти в ЗДО;

   2) забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО Вигодської селищної ради;

   3) запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей в ЗДО;

  4) здійснення обліку дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти в ЗДО Вигодської селищної ради;

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) електронний реєстр (Реєстр) – єдина електронна база даних, що містить інформацію про ЗДО, дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти у ЗДО Вигодської селищної ради;

2) заявник – особа (один із батьків або осіб, які їх замінюють), що вносить дані дитини до реєстру та несе персональну відповідальність за надану інформацію;

3) реєстратор – працівник закладу дошкільної освіти, відділу освіти, молоді та спорту, відповідальний за електронну реєстрацію, який забезпечує надання інформації, внесення (зміну, виключення) даних до реєстру, обробку внесених до нього даних та їх захист від несанкціонованого доступу.

ІІ. Організація Порядку реєстрації дітей до

 закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради

1. Запис на чергу до Реєстру здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв-анкет та є обов'язковою умовою зарахування дитини до З ДО.

2.Внесенню до Реєстру підлягає така інформація про дітей, які будуть відвідувати ЗДО:

2.1 про дитину:

 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата народження (у порядку рік-місяць-число);
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • адреса фактичного проживання дитини;
 • заклад дошкільної освіти, який має відвідувати дитина по визначеній території обслуговування;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • вікову групу (рік зарахування у вікову групу визначається за принципом повних років (без врахування місяців) станом на 1 вересня року зарахування).
 • рік зарахування до ЗДО.

2.2 про заявника:

 • прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, що їх замінюють);
 • адреса фактичного проживання;
 • контактні дані (мобільний телефон, електронна адреса - e-mail).

3. Електронна реєстрація передбачає електронне подання заявником заявки в електронному вигляді для зарахування дитини до ЗДО, шляхом заповнення електронної форми на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: http://reg.isuo.org). 

4. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється заявником самостійно на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти».

5. У разі відсутності доступу до мережі Інтернет за зверненням заявника, який не має можливості самостійно зареєструвати дитину на електронному ресурсі, дані про дитину до Реєстру вносяться реєстратором у ЗДО, який заповнює заявку за встановленою формою в присутності заявника.

6. При внесенні інформації до Реєстру заявник ознайомлюється з Інструкцією по електронній реєстрації для батьків та надає згоду на обробку персональних даних, через проставлення відповідної відмітки, що є обов'язковим для заповнення.

7. Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах). Заявки, у яких відомості вказано не державною мовою або містять дані, які не відповідають документам заявника, відхиляються реєстратором.

8. Після успішної реєстрації для кожної заяви-анкети автоматично присвоюється порядковий номер заяви-анкети.

9. У заяві-анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 робочих днів з дня подання електронної заявки звернутися до реєстратора в ЗДО з копіями документів. Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.

11. Заявник має можливість обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова в реєстрації надається заявнику автоматично.

12. Заявник має право самостійно відхилити заявку через систему реєстрації на сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: http://reg.isuo.org). За таких умов реєстратор не відповідає за збереження даних цієї заявки, котра не підлягає відновленню. Заявник повинен самостійно потурбуватися про збереження логіну і паролю для доступу до кабінету керування заявками.

13. Заявник самостійно стежить за черговістю в Реєстрі через мережу Інтернет або за допомогою реєстратора у ЗДО.

14. За потреби змінити бажаний для зарахування ЗДО або бажаний рік зарахування, заявник на особистому прийомі в керівника ЗДО подає письмову заяву реєстратору. 

15. Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

16. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих у реєстраційній заявці.

17. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 1 вересня року, указаного в заявці.

ІІІ. Зарахування дітей до закладів дошкільної освіти Вигодської селищної ради

1. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти Вигодської селищної ради здійснюється керівником такого закладу на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування до Реєстру, упродовж періоду комплектації новостворених груп раннього (від одного до трьох років) та молодшого дошкільного віку (від трьох до чотирьох років) наприкінці оздоровчого періоду (серпень) поточного року.

У випадку недоукомплектування групи керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування,

Наявність у Реєстрі інформації про дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти у ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до закладу.

2. Зарахування дітей до ЗДО здійснюється керівником цього закладу на підставі заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють, про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти та надання документів, перелік яких визначений законодавством України.

До заяви додаються:

 1. копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 2. медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

3. Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

4. Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

5. За повноту і достовірність усієї інформації та документів, що подаються до закладу дошкільної освіти, відповідає згідно з вимогами чинного законодавства особа, яка їх подає.

6. Позачергово до закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

 1. проживають на території обслуговування, яка закріплена за закладами дошкільної освіти Вигодської селищної ради;
 2. є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 3. є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 4. належатьдо категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 5. належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сімю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сімю, а також усиновлених дітей;
 6. перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 7. діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 8. мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

Діти, які не були зараховані до обраного закладу дошкільної освіти у році вказаному в заяві-анкеті, автоматично переносяться у наступну вікову групу та будуть допущені до зарахування в наступному році, згідно дати реєстрації, відповідно до цього можлива зміна порядку черговості інших дітей, що були попередньо зареєстровані у дану вікову групу.

При зарахуванні дитини до закладу дошкільної освіти, вона знімається з електронної черги.

Керівники закладів дошкільної освіти за наявності вільних місць щомісяця до 1 числа проводять доукомплектацію груп та подають інформацію до Реєстру. 

IV. Забезпечення доступу до Реєстру

Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор, який використовує персональні дані виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника згідно з чинним законодавством України.

Публічний доступ до Реєстру розміщений на веб-сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org). 

V. Контроль за дотриманням Порядку

1.  Контроль за здійсненням комплектації груп, дотриманням Порядку електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти здійснює Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради.

VІ. Прикінцеві положення

1. Внесення відомостей до Реєстру (зміни, включення) та доступ до інформації офіційного веб-сайту «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти (Режим доступу: http://reg.isuo.org) здійснюється на безоплатній основі.

2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до закладів дошкільної освіти, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.